dfkt.net
当前位置:首页 >> 《核舟记》 拼音版 >>

《核舟记》 拼音版

《核舟记》全文及注音如下: 明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室器皿人物,以至鸟兽木石,罔不因势象形,各具情态.尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云. (míng yǒu qí qiǎo rén yuē wáng shū yuǎn ,néng yǐ jìng cùn zhī mù ,wéi gōng sh

重点生词注音如下(已经本人校对过) 器皿(mǐn) 罔(wǎng) 贻(yí) 高可二黍(shǔ) 许箬(ruò) 篷 执(zhí) 石青糁(sǎn)之 髯(rán) 不属(zhǔ) 诎(qū) 椎(c huí)髻(jì) 天启壬(rén) 戌(xū) 舟尾横卧一楫(jí) 舟首尾长约八分有(yòu)奇(jī)褶(zhě) 篆(zhuàn)

1.需要注意的字音有:器皿(mǐn) 罔(wǎng) 贻(yí) 高可二黍(shǔ) 许箬(ruò) 篷 执(zhí) 石青糁(sǎn)之 髯(rán) 不属(zhǔ) 诎(qū) 椎(c huī)髻(jì) 天启壬(rén) 戌(xū) 舟尾横卧一楫(jí) 舟首尾长约八分

①罔(wǎng) ②贻(yí) ③黍(shǔ) ④箬(ruò) ⑤糁(sǎn) ⑥髯(rán) ⑦褶(zhě) ⑧诎(qū) ⑨髻(jì) ⑩戌(xū) ⑾篆(zhuàn)译文 :明朝有个手艺奇妙精巧的人名叫王叔远,能够用直径一寸的木头,雕刻房屋、器具、人物,以

mǐn wǎng yí yòu jī shǔ ruò 器皿 罔 贻 有奇 高可二黍许 箬篷 sǎn rán zhě shǔ qū 青糁 髯 各隐卷底衣褶中 不属 诎 shǔ jí céng jì 可历历数 楫 而计其长曾不盈寸 椎髻

不属(shu第三声) 椎(zhui第一声)髻锥形发髻 曾(zeng第一声)不盈寸 峨冠(guan)这个我也很纠结如果读第一声意思是“帽子”,如果读第四声意思是“戴帽子”..课文中对于峨冠的翻译是“高高的帽子”,那么就是说应该是第一声,可是翻译句子时又变成“其中戴着高高的帽子,长着浓密胡须的人是苏东坡.”所以,自己考虑吧.. 箬(ruò)篷

曾:céng 曾:尚、还

语 yu四声 褶zhe三声 矫jiao三声 壬戌ren xu 二声 一声

楼上回答错了音哎,“居右者椎(zhuí)髻(jì)仰面”中的椎在这里不念zhuí而念chuí,不信你去问度娘呀~

注音:yòu 意思:有,放在整数与零数之间,意思同“又”.句子:舟首尾长约八分有(yòu)奇(jī),高可二黍(shǔ)许.翻译:船头到船尾大约长八分多一点,大约有两个黄米粒那么高.扩展资料 “核舟”是一件微雕工艺品,原材料是一

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com